Công ty Bảy Núi hiện đang cung cấp các sản phẩm trầm hương trồng theo công nghệ nói trên như trầm lát (chip), nhang, cây đã tạo trầm và sẽ tiếp tục phát triển nguồn sản phẩm này để đáp ứng nhu cầu thị trường.